logo

Clownfish, Philippines. Photo by Stephane Rochon.

Een duikatlas door duikers voor duikers
Enjoy and contribute!

 Koepeltje

Netherlands, Zeeland, Grevelingen

Andere plaatsen:

Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.

Datum: WGS84 [ Help ]
Precisie: Ongeveer

GPS Historie (1)

Breedtegraad: 51° 44.417' N
lengtegraad: 3° 49.862' E

Gebruiker beoordeling (1)


  • Favoriet
  • Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst

    Voeg duiklocaties toe aan je profiel

 Toegang

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Hoe? Per boot & vanaf de kant

Afstand Korte aanlooptijd (tot 5min)

gemakkelijk te vinden? Gemakkelijk te vinden

 Duiklocatie Karakteristieken Characteristics

Gemiddelde diepte 8 m / 26.2 ft

max diepte 25 m / 82 ft

Stroming Geen

Zicht Medium ( 5 - 10 m)

Kwaliteit

Duiklocatie kwaliteit Goed

Ervaring CMAS * / OW

Bio interest Interessant

Meer details

Week drukte 

Weekend drukte 

Duik type

Duiklocatie activiteiten

- Biologie
- Nachtduik
- Fotografie

Gevaren

 Aanvullende informatie

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje

<a href="http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje">Koepeltje</a>

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje

&amp;lt;a href=&amp;quot;http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje&amp;quot;&amp;gt;Koepeltje&amp;lt;&amp;#47;a&amp;gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;lt;a href=&amp;amp;quot;http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;lt;&amp;amp;#47;a&amp;amp;gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

English (vertaal deze tekst in Nederlands): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

 Foto's

Alle tonen (3)...

Koepeltje
Netherlands

Koepeltje
Netherlands

Koepeltje
Netherlands

 Video's

Alle tonen (0)...

Geen video aanwezig

 Duiklogs

Duiklog toevoegen

Alle tonen (5)...

mreuvers1975 avatar
Koepeltje
Per mreuvers1975
Jun 6, 2010
#063 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Més...
mreuvers1975 avatar
Koepeltje
Per mreuvers1975
May 21, 2009
#050 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Més...
lamooris@hotmail.com  avatar
Koepeltje
Per lamooris@hotmail.com
Oct 29, 2006
coremans. kris -
Més...
submerged avatar
Koepeltje
Per submerged
Oct 23, 1999
- bad visibility.
Més...
Niels1967 avatar
Koepeltje
Per Niels1967
Oct 8, 1993
- I want to upload from my suunto computer
Més...

 Duiktrips

Trip toevoegen

Alle tonen (1)...

lamooris@hotmail.com  avatar
Viatge: Nederland
Per lamooris@hotmail.com
Des de Oct 7, 1996 fins a Oct 11, 1995

Més...

 Comments

Comment toevoegen

Alle tonen (0)...

Wees de eerste en becommentarieer dit land

Fouten, Feedback

Je kunt deze pagina gebruiken om fouten te herstellen of nieuwe info toe te voegen. Als je problemen hebt met deze pagina, Stuur ons feedback.

Adverteer

Wannadive.net 24/24

Wannadive.net op jouw mobiel

Google Play Application

RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net

Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail